• تغییر کاربری زمین
  تغییر کاربری زمین
 • ثبت شرکت برند
  ثبت شرکت برند
 • رتیه بندی شرکتها پیمانکاران
  رتیه بندی شرکتها پیمانکاران
 • اجرای اسناد رسمی
  اجرای اسناد رسمی
 • خدمات مالیاتی
  خدمات مالیاتی

در اجرای تکالیف مقرر در مواد ۱۵ و ۱۷ و ۱۸ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب ۲۰/۹/۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی، آیین نامه اجرائی متضمن ترتیب تشکیل جلسات،  نحوه رسیدگی هیأتها و کارشناسان و نحوه دریافت و هزینه کرد وجوه قانونی به شرح زیر به تصویب می رسد.

ماده ۱- در این آیین نامه عبارات و اصطلاحات زیر در معانی مشروحه ذیل به کار می رود:

ماده ۱- در كلیه مواردی كه مستحدثات وبنای تصرفی در اراضی دولت یا شهرداریها ایجاد شده باشد هیاتهای موضوع ماده (۲) قانن اصلاح مواد (۱) و (۲) و(۳) قانون اصلاح وحذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاك – مصوب ۳۱/۴/۱۳۶۵ با انتخاب كارشناسان ثبتی و همكاری سازمان ثبت اسناد و املاك كشور نسبت به تهیه وترسیم ،‌ كروكی محل مورد تصرف،‌دلایل تصرف تعیین موقعیت ،‌حدود ؤومساحت وشماره پلاك اصلی وفرعی و نحوه تصرفات اقدام وهمراه با مشخصات كامل شناسنامه (اعم از نام ،‌نام خانوادگی ،‌نام پدر،‌شماره شناسنامه و محل صدور آن ) به صورت مستند از طریق ادارات به دستگاه صاحب زمین اعلام می نمایند تا در خصوص موارد قید ‹‹شده›› در بند (و) تبصره (۳) ماده (۲) اعلام نظر نمایند .

حساب کاربری ندارید رایگان ثبت نام کنید!

به حساب کاربری خود وارد شوید