• تغییر کاربری زمین
  تغییر کاربری زمین
 • ثبت شرکت برند
  ثبت شرکت برند
 • رتیه بندی شرکتها پیمانکاران
  رتیه بندی شرکتها پیمانکاران
 • اجرای اسناد رسمی
  اجرای اسناد رسمی
 • خدمات مالیاتی
  خدمات مالیاتی

4.5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

باب اول: تجار و معاملات تجاری .......................... ماده ۱ تا ۵
باب دوم: دفاتر تجاری و دفتر ثبت تجاری................ ماده ۶ تا ۱۹
باب سوم: شرکت‌های تجاری..............................ماده ۲۰ تا ۲۲۲
باب چهارم: برات و فتح طلب و چک.....................ماده ۲۲۳ تا ۳۱۹
باب پنجم: اسناد در وجه حامل...........................ماده ۳۲۰ تا ۳۳۴
باب ششم: دلالی........................................ ماده ۳۳۵ تا ۳۵۶
باب هفتم: حق‌العمل‌کاری (کمیسیون)..................ماده ۳۵۷ تا ۳۷۶
باب هشتم: قرارداد حمل‌ونقل........................... ماده ۳۷۷ تا ۳۹۴
باب نهم: قائم‌مقام تجاری و سایر نمایندگان تجاری.... ماده ۳۹۵ تا ۴۰۱
باب دهم: ضمانت.......................................... ماده ۴۰۲ تا ۴۱۱
باب یازدهم: ورشکستگی................................. ماده ۴۱۲ تا ۵۴۰
باب دوازدهم: در ورشکستگی به تقلب و به تقصیر......ماده ۵۴۱ تا ۵۶۰
باب سیزدهم: اعاده اعتبار...........................ماده ۵۶۱ تا ۵۷۵
باب چهاردهم: نام تجاری..............................ماده ۵۷۶ تا ۵۸۲
باب پانزدهم: شخصیت حقوقی......................... ماده ۵۸۳ تا ۵۹۱
باب شانزدهم: مقررات نهایی...........................ماده ۵۹۲ تا ۶۰۰

حساب کاربری ندارید رایگان ثبت نام کنید!

به حساب کاربری خود وارد شوید