• تغییر کاربری زمین
  تغییر کاربری زمین
 • ثبت شرکت برند
  ثبت شرکت برند
 • رتیه بندی شرکتها پیمانکاران
  رتیه بندی شرکتها پیمانکاران
 • اجرای اسناد رسمی
  اجرای اسناد رسمی
 • خدمات مالیاتی
  خدمات مالیاتی

ماده ۱۲۵۱
هرگاه زن بی‌شوهری ولو مادر مولی‌علیه که به سمت قیمومت معین‌شده است اختیار
شوهر کند باید مراتب را در ظرف یک ماه از تاریخ انعقاد نکاح به دادستان حوزه اقامت
خود یا نماینده او اطلاع دهد. در این صورت دادستان یا نماینده او می‌تواند با رعایت
وضعیت جدید آن زن، تقاضای تعیین قیم جدید و یا ضم ناظر کند.

ماده ۱۲۰۱
هرگاه یک نفر، هم در خط عمودی صعودی و هم در خط عمودی نزولی اقارب داشته باشد
که از حیث الزام به انفاق در درجه مساوی هستند نفقه او را باید اقارب مزبور به
حصه متساوی تأدیه کنند بنابراین اگر مستحق نفقه، پدر و مادر و اولاد بلافصل داشته
باشد نفقه او را باید پدر و اولاد او متساویاً تأدیه کنند بدون این‌که مادر سهمی بدهد و
همچنین اگر مستحق نفقه، مادر و اولاد بلافصل داشته باشد نفقه او را باید مادر و اولاد
متساویاً بدهند.

ماده ۱۱۰۱
هرگاه عقد نکاح قبل از نزدیکی به جهتی فسخ شود زن حق مهر ندارد مگر در صورتی
که موجب فسخ، عنن باشد که در این صورت باوجود فسخ نکاح، زن مستحق نصف مهر
است.
فصل هشتم - در حقوق و تکالیف زوجین نسبت به یکدیگر

ماده ۱۰۵۱
حکم مذکور در ماده فوق در موردی نیز جاری است که عقد از روی جهل به تمام یا یکی
از امور مذکوره فوق بوده و نزدیکی هم واقع‌شده باشد. در صورت جهل و عدم وقوع
نزدیکی عقد باطل ولی حرمت ابدی حاصل نمی‌شود.

حساب کاربری ندارید رایگان ثبت نام کنید!

به حساب کاربری خود وارد شوید