• تغییر کاربری زمین
  تغییر کاربری زمین
 • ثبت شرکت برند
  ثبت شرکت برند
 • رتیه بندی شرکتها پیمانکاران
  رتیه بندی شرکتها پیمانکاران
 • اجرای اسناد رسمی
  اجرای اسناد رسمی
 • خدمات مالیاتی
  خدمات مالیاتی

5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Rating 5.00

در حال حاضر فقط از طریق اجرای اسناد رسمی باید اقدام نمود که در صورت عدم شناسایی اموال شوهر با گواهی دایره اجرا به دادگاه صالح مراجعه و دادخواست کیفری صادر میشود.

این مجموعه وصول مهریه را از طریق اجرا ثبت در حداقل زمان ممکن انجام میدهد.