• تغییر کاربری زمین
  تغییر کاربری زمین
 • ثبت شرکت برند
  ثبت شرکت برند
 • رتیه بندی شرکتها پیمانکاران
  رتیه بندی شرکتها پیمانکاران
 • اجرای اسناد رسمی
  اجرای اسناد رسمی
 • خدمات مالیاتی
  خدمات مالیاتی

5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

طلاق به دو نوع توفقی و غیر توافقی صورت میگیرد که در موارد خاص نیز میتوان نسبت بهفسخ آن اقدام کرد. در خصوص طلاق توافقی حداکثر دو ماه و غیر توافقی تا یک ماه نیز روند دادرسی زمان خواهد برد که این مجموعه با به کار گیری توان فنی خود و و کلای مجرب اقدام به انجام آن مینماید.

حساب کاربری ندارید رایگان ثبت نام کنید!

به حساب کاربری خود وارد شوید