• تغییر کاربری زمین
  تغییر کاربری زمین
 • ثبت شرکت برند
  ثبت شرکت برند
 • رتیه بندی شرکتها پیمانکاران
  رتیه بندی شرکتها پیمانکاران
 • اجرای اسناد رسمی
  اجرای اسناد رسمی
 • خدمات مالیاتی
  خدمات مالیاتی

5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

بر اساس ۲۰۰ قانون تجارت ثبت تغییرات ذیل در شرکت‌ها الزامی است:

الف-تغییر اساسنامه
ب-تمدید مدت شرکت، زائد بر مدت مقرر
ح-انحلال شرکت، حتی در مواردی که انحلال به‌واسطه انقضای مدت شرکت صورت گیرد.
د-تعیین کیفیت تفریغ حساب یا تبدیل شرکا یا خروج بعضی از آن‌ها از شرکت.
ه-تغییر اسم شرکت
و-در هر تقسیم راجع به مورد معین ماده ۵۸ ق.ت در ماده نهم نظامنامه قانون تجارت، علاوه بر موارد بالا، تغییر مدیر یا مدیران شرکت هم افزوده‌شده است.

 

در این ماده آمده است در هر موقع که تصمیماتی برای تغییر اساسنامه شرکت یا تمدید مدت شرکت زائد بر مدت مقرر یا انحلال شرکت (حتی در مواردی که انحلال به‌واسطه انقضاء مدت شرکت صورت می‌گیرد) و تعیین کیفیت تفریق حساب یا تبدیل شرکا یا خروج بعضی از آن‌ها از شرکت یا تغییر اسم شرکت اتخاذ شود، مقررات مواد ۱۹۵-۱۹۷ لازم الرعایه است. همین ترتیب در موقع هر تصمیمی که نسبت به مورد معین در ماده ۷۹ این قانون اتخاذ شود رعایت خواهد شد. صورت‌جلسه تنظیمی در شرکت پس از امضاء به اداره ثبت شرکت‌ها تسلیم می‌شود تا به استناد ماده ۹ نظامنامه مذکور در موقع تغییر مدیر یا مدیران شرکت، تشریفات ثبت و آگهی صورت پذیرد و مراتب ثبت و منتشر گردد.

تغییرات و تصمیمات شرکت‌ها از طرق مجمع عمومی عادی یا مجمع عمومی فوق‌العاده و یا در جلسات هیئت‌مدیره برای ثبت تغییرات انجام می‌گیرد که در ذیل به توضیح اختیارات هر یک از آن‌ها می‌پردازیم.

الف-مجمع عمومی فوق‌العاده
این مجمع در مواردی که وضعیت خاصی ایجاب می‌نماید که صاحبان سهام تصمیم بخصوصی اتخاذ نمایند و آن وضعیت خارج از جریانات عادی و معمولی باشد تشکیل می‌گردد.
وظایف این مجمع بدین شرح است:
-تغییر در مواد اساسنامه
-تغییر در سرمایه
-انحلال شرکت قبل از موعد (ماده ۸۳ ل.ا.ق.ت)
البته تغییر در سرمایه فی‌الواقع تغییر در اساسنامه است.
مجمع عمومی فوق‌العاده هنگامی رسمیت می‌یابد که دارندگان بیش از نصف سهامی که حق رأی دارند در جلسه حاضر شوند، اگر در جلسه اول حدنصاب حاصل نشد برای بار دوم دعوت می‌شوند. مجمع دوم با حضور دارندگان بیش از یک‌سوم سهامی که حق رأی دارند رسمیت یافته و اتخاذ تصمیم می‌نمایند، در آگهی دعوت مجمع عمومی دوم باید نتیجه عدم تشکیل مجمع اول به علت عدم حصول حدنصاب قید شود، تصمیمات مجمع همواره به اکثریت دوسوم آراء در جلسه رسمی معتبر خواهد بود (مواد ۸۴ و ۸۵ ل.ا.ق.ت)
با توجه به برخی مواد ل.ا.ق.ت می‌توان وظایف دیگری علاوه بر ماده ۸۳ برای مجمع عمومی فوق‌العاده منظور داشت ازجمله:
-تقلیل سرمایه در اثر زیان‌های وارده (ماده ۶۵) یا به جهت مبلغ پرداخت‌نشده سهام شرکت در ظرف مقرر در اساسنامه
-تصویب ایجاد سهام ممتاز (ماده ۲۳)
-تغییر در حقوق و امتیازات سهام ممتاز (تبصره ۲ ماده ۲۴)
-تبدیل سهام (ماده ۴۳)
-انتشار اوراق سهام (مواد ۵۵ و ۵۶)
-تعویض یا تبدیل ورقه قرضه به سهام (بند ۹ ماده ۶۰ و مواد ۷۱ و ۶۹ و ۶۵ و ۶۱)
-تصویب تبدیل شرکت سهامی خاص به سهامی عام (مواد ۲۷۸ و ۲۸۷)

ب-مجمع عمومی عادی
همان‌طور که از نام آن پیدا است این مجمع در مواقع عادی و معمولی تشکیل می‌شود. ماده ۸۹ ل.ا.ق.ت در مورد تشکیل آن می‌گوید:
مجمع عمومی عادی باید سالی یک‌بار در موقعی که در اساسنامه پیش‌بینی گردیده تشکیل شود. مواردی که جزو اختیارات مجمع عمومی فوق‌العاده نیست رد صلاحیت مجمع عمومی است. ازجمله تعیین بازرسین اصلی و علی‌البدل و ...
ثبت تغییرات در شرکت‌های خارجی:
مرجع ثبت شعب و نمایندگی شرکت خارجی تنها اداره ثبت شرکت‌های تهران است.
تغییرات راجع به نمایندگان شرکت و یا مدیران یا شعب آن باید به اداره ثبت‌اسناد اطلاع داده شود. تا وقتی‌که این اطلاع داده نشده عملیاتی که نماینده و یا مدیر سابق به نام شرکت انجام داده عملیات شرکت محسوب است؛ مگر اینکه شرکت اطلاع اشخاصی را که به استناد این ماده ادعای حقی می‌کنند از تغییر نماینده یا مدیر خود به ثبوت برساند. (ماده ۷ قانون ثبت شرکت‌ها)
قانون ثبت شرکت‌ها در خصوص ورشکستگی، انحلال و تصفیه شرکت‌های خارجی، مورد را به سکوت برگزار نموده است. به‌طور مسلم هنگامی‌که شرکت در کشور اصلی خود ورشکسته و یا منحل می‌گردد، شعبه آن نیز در ایران منحل می‌گردد و انحلال ورشکستگی آن‌ها تابع مقررات اصلی خود شرکت است.
متقاضیان محترم جهت ثبت تغییرات و تصمیمات شرکت‌ها می‌بایست از طریق سامانه http://www.sherkat.ssaa.ir بدون مراجعه حضوری به اداره ثبت شرکت‌ها تقاضای تغییرات حقوقی شرکت را ارسال نمایند. با توجه به اینکه، تمام ممیزی‌ها بر مبنای اطلاعات واردشده در متن صورت‌جلسه و اطلاعات کامل اشخاص حقیقی و حقوقی واردشده در سامانه صورت می‌پذیرد، لذا نقص یا عدم ورود اطلاعات به‌منزله مردود شدن پذیرش صورت‌جلسه خواهد شد. ارائه گواهی عدم سوءپیشینه کیفری برای مدیران (مدیرعامل و اعضای هیئت‌مدیره) و بازرسین شرکت‌های تجاری در مرحله تأسیس ضروری و به هنگام تغییرات، اظهار و تأیید عدم سوءپیشینه کیفری مدیران و بازرسین در ذیل صورت‌جلسه مجامع عمومی و عادی (سالیانه و یا فوق‌العاده) وکیل ثبت شرکت‌ها کفایت می‌کند. 
برای به ثبت رساندن تغییرات شرکت نیاز به تنظیم صورت‌جلسه است که ذیل آن می‌بایست به امضای اعضای شرکت رسیده باشد. شرکت‌هایی که با مجوز به ثبت رسیده‌اند برای تغییرات شرکت خود باید از نهادهای مختلف گروهی مجوز گرفته و صورت‌جلسه تغییرات را هم که به تأیید مجوز درآمده همراه با اصل مدارک و مجوز به اداره ثبت شرکت‌ها تقدیم نمایند. 
طبق اطلاعیه اداره کل سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور، هرگونه رفع نقص درخواست‌های پذیرش که منجر به صدور اخطاریه رفع نقص گردیده با ارائه نامه از شخصیت حقوقی مربوط به پیوست مدارک و مستندات رفع نقص و همچنین تصویر اخطاریه مذکور و مستندات رفع نقص و همچنین تصویر اخطاریه مذکور صرفاً از طریق دفاتر منتخب پستی صورت می‌گیرد.
بر اساس دستورالعمل‌های جدید جهت ثبت و تغییرات شرکت‌ها:
طبق بخشنامه ۹۱/۷/۲- ۱۲۰۲۶۶/۹۱ ایجاد و تغییرات نهادهای پولی و اعتباری برای تأسیس و تغییرات نیازمند اخذ مجوز از بانک مرکزی می‌باشند.
طبق بخشنامه ۹۰/۱۰/۲۶-۱۹۲۹۳۸ /۹۰ مؤسساتی که برای تأسیس اقدام به اخذ مجوز از بانک نموده‌اند کماکان تغییرات آن‌ها نیاز به اخذ مجوز از بانک یادشده دارد.
طبق بخشنامه ۹۰/۳/۲-۳۹۸۵۲/۹۰ برای تأسیس و تغییرات نهادهای پولی و اعتباری از قبیل بانک‌ها، مؤسسات اعتباری، تعاونی‌های اعتباری، صندوق‌های قرض‌الحسنه، صرافی‌ها و شرکت‌های واسپاری (لیزینگ) نیاز به اخذ مجوز از بانک مرکزی است.
بدیهی است عدم انعکاس تغییرات مربوطه و یا هرگونه اخفا اطلاعات که موجب ضرر و زیان و اغفال دیگران شود موجبات پاسخگویی فرد را فراهم نموده و عدم ثبت مراتب، نافی مسئولیت و جبران خسارات وارده و قصور قانونی شخص خاطی نخواهد بود.

حساب کاربری ندارید رایگان ثبت نام کنید!

به حساب کاربری خود وارد شوید