• تغییر کاربری زمین
  تغییر کاربری زمین
 • ثبت شرکت برند
  ثبت شرکت برند
 • رتیه بندی شرکتها پیمانکاران
  رتیه بندی شرکتها پیمانکاران
 • اجرای اسناد رسمی
  اجرای اسناد رسمی
 • خدمات مالیاتی
  خدمات مالیاتی

4.5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

شرکت سهامی عام شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم‌شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آن‌ها است و شرکت‌هایی که مؤسسین آن‌ها قسمتی از سرمایه شرکت را از طریق فروش سهام به مردم تأمین می‌کنند شرکت سهامی عام نامیده می‌شوند

و باید بلافاصله قبل یا بعد از نام شرکت عبارت سهامی عام در کلیه اوراق و اطلاعیه‌ها و آگهی‌های شرکت به‌طور روشن و خوانا قید شود و سرمایه در موقع تأسیس شرکت‌های سهامی عام نباید از پنج میلیون ریال کمتر باشد و درصورتی‌که بنا به موجباتی سرمایه شرکت سهامی عام در هر زمان کمتر از مبلغ مذکور شود باید ظرف یک سال از طریق افزایش سرمایه - سرمایه شرکت به حداقل مقرر برسد و در صورت عدم حصول شرکت سهامی عام باید به انواع شرکت‌های دیگر مصرح در قانون تجارت تبدیل شود و در غیر این صورت هر ذینفع (سهامدار) می‌تواند انحلال شرکت سهامی عام را از دادگاه صلاحیت‌دار درخواست نماید.
برای تأسیس شرکت سهامی عام مؤسسین در بدو امر بایستی حداقل ۲۰% سرمایه شرکت را شخصاً تعهد و لااقل ۳۵% از مبلغ تعهد شده را در حسابی بنام شرکت در شرف تأسیس نزد یکی از بانک‌ها سپرده سپس اظهارنامه‌ای به‌ضمیمه طرح اساسنامه شرکت و طرح اعلامیه پذیره‌نویسی سهام که به امضای کلیه مؤسسین رسیده باشد به اداره ثبت شرکت‌ها تسلیم و رسید دریافت دارند چنانچه قسمتی از تعهد مؤسسین به‌صورت غیر نقد باشد باید عین آن یا مدارک مالکیت آن را در همان بانکی که برای پرداخت مبلغ نقدی حساب بازشده تودیع و گواهی بانک را به‌ضمیمه اظهار نام و مدارک فوق‌الذکر به اداره ثبت شرکت‌ها تسلیم نمایند.
شرکت سهامی خاص شرکتی است بازرگانی که تمام سرمایه آن در موقع تأسیس منحصراً توسط مؤسسین تأمین گردیده و سرمایه آن به سهام تقسیم‌شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آن‌ها است و تعداد سهامداران نباید از سه نفر کمتر باشد و در موقع تأسیس سرمایه شرکت‌های سهامی خاص از یک‌میلیون ریال نباید کمتر باشد.
عبارت شرکت سهامی خاص باید قبل از نام شرکت یا بعدازآن بدون فاصله بانام شرکت در کلیه اوراق و اطلاعیه‌ها و آگهی‌های شرکت به‌طور روشن و خوانا قید شود.

حساب کاربری ندارید رایگان ثبت نام کنید!

به حساب کاربری خود وارد شوید