• تغییر کاربری زمین
  تغییر کاربری زمین
 • ثبت شرکت برند
  ثبت شرکت برند
 • رتیه بندی شرکتها پیمانکاران
  رتیه بندی شرکتها پیمانکاران
 • اجرای اسناد رسمی
  اجرای اسناد رسمی
 • خدمات مالیاتی
  خدمات مالیاتی

4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Rating 4.00

موسسات خدماتی و غیر تجاری هستند و تعداد اعضا حداقل دو نفر میباشد و سرمایه اظهاری و موسسات نیاز به سوء پیشینه ندارند.