• تغییر کاربری زمین
  تغییر کاربری زمین
 • ثبت شرکت برند
  ثبت شرکت برند
 • رتیه بندی شرکتها پیمانکاران
  رتیه بندی شرکتها پیمانکاران
 • اجرای اسناد رسمی
  اجرای اسناد رسمی
 • خدمات مالیاتی
  خدمات مالیاتی

پلمپ دفاتر یعنی چی؟
این دفاتر که به دفاتر قانونی معروف هستند برای مشخص نمودن فعالیت های مالی سالیانه شرکت ثبت شرکت به صورت اجباری تخصیص داده میشود.
کلیه شرکتها با توجه به دستور العمل ها و آیین نامه تحریر دفاتر قانونی ، کلیه عملیات مالی خود را بایستی به ترتیب وقوع در این دفاتر بنویسند و در انتهای سال مالی و زمانی که میخواهد اظهار نامه مالیاتی را تحویل دهند دفاتر پلمپ شده ای را هم که نوشته اند برای استناد به دارایی تحویل دهند

حساب کاربری ندارید رایگان ثبت نام کنید!

به حساب کاربری خود وارد شوید