• تغییر کاربری زمین
  تغییر کاربری زمین
 • ثبت شرکت برند
  ثبت شرکت برند
 • رتیه بندی شرکتها پیمانکاران
  رتیه بندی شرکتها پیمانکاران
 • اجرای اسناد رسمی
  اجرای اسناد رسمی
 • خدمات مالیاتی
  خدمات مالیاتی
fiscal-tax-filing
به موجب قوانین تجارت ،هر شخصیت حقوقی باید پس از تاسیس و ثبت جهت تشکیل پرونده مالیاتی در واحد مالیاتی اقدام نماید.
fiscal-economic-code

شناسه ای 12 رقمی  است که پس از تشکیل پرونده به اشخاص حقیقی و حقوقی تعلق می گیرد